Uitnodiging voor de ledenvergadering, welke digitaal (via Zoom) zal worden gehouden, op woensdag 30 december 2020.

In verband met de Corona maatregelen willen we jullie vragen om jezelf aan te melden wanneer je van plan bent deel te nemen aan deze vergadering via Zoom.
Stuur voor 29 december 2020 een WhatsApp bericht naar 06-48003591 of een e-mail naar rensaarnoutse@vvseroooskerke.nl als je wil deelnemen. De stukken worden vervolgens naar je gemaild en je ontvangt op 30 december een link om deel te nemen aan de vergadering.

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen verslag leden(begrotings)vergadering van 6 juli 2020*
 4. Vaststellen jaarverslag secretaris voor het seizoen 2019-2020*
 5. Jaarrekening seizoen 2019-2020*
  Presentatie / Verslag kascommissie / Vaststelling jaarrekening
 6. Verkiezing kascommissie seizoen 2020-2021PAUZE
 7. Bestuursverkiezing
  • vacature Onderhoud
   • Aftredend en herkiesbaar (voor 1 jaar) is Jan Adriaanse.
   • Tegenkandidaten voor deze functie kunnen, gesteund door ten minste vijf leden, tot 28 december 2020 worden ingediend bij de secretaris.
 1. Corona, hoe nu verder
 2. Rondvraag
 3. Sluiting door de voorzitter

Het bestuur

(met * gemerkte stukken op aanvraag bij secretaris te verkrijgen)